Formació continuada per a docents com a eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca y San Martín)

Convocatòria: 2017
Import total: 24.348 €
Aportació del Fons: 19.500 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Instituto Pedagogía Popular (IPP). Associació civil sense finalitat de lucre constituïda el 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars del Perú. L'IPP ha promogut l'organització dels mestres en Cercles de Autoeducació Docent.

El Instituto de Pedagogía Popular és una entitat que fa 33 anys que està compromesa amb la pràctica social educativa del país i promou la pràctica de l’educació popular inspirada amb l’ensenyament de Paulo Freire. En aquests anys ha treballat amb els docents i l’alumnat del sector urbà i rural, responent a les seves problemàtiques, identificant les seves potencialitats i generant propostes de canvi des de l’educació.

És a través d’aquesta experiència com l’IPP identifica la necessitat de treballar a llarg termini amb les institucions educatives i els docents per enfortir les seves capacitats i formar xarxes de suport que nomenen Círculos de Autoeducación Docente (CAD).

El projecte donarà formació continuada als docents coma a eina fonamental per a una educació de qualitat a les escoles públiques de diferents províncies del país. Es farà mitjançant la realització de cursos a distància i tallers presencials que treballaran les innovacions pedagògiques, així com l’utilització de les TIC.

Aquesta és la tercera fase del projecte que ja ha estat finançada pel Fons en dos ocasions a altres departaments.

Objectiu específic

Contribuir a la millora de la qualitat educativa a vint escoles públiques mitjançant la formació continua a docents, directors i comunitat local.

Activitats

  • Realització d’un taller per escola per a la formació en TIC bàsica que permetin el seguiment de la formació on line.
  • Desenvolupament dels cursos virtuals als tres departaments.
  • Realització de quatre sessions presencials per a cada curs.
  • Tallers de treball per a sistematitzar experiències.
  • Esdeveniments de socialització.
  • Disseny i elaboració de publicacions.