El Fons Pitiús de Cooperació és un organisme que treballa amb recursos públics. Aquest fet reforça encara més la necessitat de mostrar una total transparència i control dels recursos que s’empren, així com de presentar les persones que formen part dels òrgans de decisió i execució.

A més, com a entitat d’utilitat pública, el Fons està obligat a realitzar anualment una auditoria externa dels seus comptes que, amb la memòria econòmica i d’activitats, es presenta al Registre d’associacions de les Illes Balears i al Ministeri de l’Interior. Igualment, el Fons està sotmès al control que vulguin fer les institucions públiques, des dels seus departaments d’intervenció, i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Més enllà d’aquesta obligació, el Fons té la ferma convicció de què ha de fer difusió de les seves línies de treball i de la bona gestió dels recursos utilitzats per portar-les a terme, d’una manera completa i clara. Aquest espai pretén donar resposta a aquesta convicció.

Memòria d’Activitats i Informació Econòmica

Auditoria

————————————————————————————————————————————————————————————-

Memòries anteriors

2022: Memòria d’activitatsMemòria econòmicaInforme d’auditoria

2021: Memòria d’activitatsMemòria econòmicaInforme d’auditoria

2020: Memòria d’activitatsMemòria econòmicaInforme d’auditoria

2019: Memòria d’activitatsMemòria econòmicaInforme d’auditoria

2018: Memòria d’activitatsMemòria econòmicaInforme d’auditoria