Seguiment i avaluació

La feina de seguiment de l’avanç dels projectes que es financen té l’objectiu d’assegurar l’efectivitat d’aquests i de comprovar que els objectius marcats es compleixin.
El seguiment es realitza a través de diversos mitjans:
a) Informes que les ONG presenten al Fons, que inclouen informació tècnica, econòmica i fotogràfica, a més de les factures i de tota aquella documentació necessària per tenir un coneixement puntual de la situació del projecte.
b) Viatges de seguiment, que permeten conèixer les contraparts que treballen sobre el terreny i obtenir informació de primera mà sobre el desenvolupament dels projectes en curs i de l’evolució dels que ja estan tancats.
c) Comunicació directa amb les ONG i amb les contraparts.