Cooperació

Cooperació 2017-05-15T06:54:30+00:00

Des del Fons entenem la cooperació com una eina d’apropament entre pobles a partir de valors com la solidaritat i un enfocament basat en el respecte als drets humans. Des d’aquest punt de vista, el model que se segueix prioritza les accions que s’insereixen dins processos de desenvolupament local, liderats per institucions i associacions del territori, que involucren a la població en la recerca de respostes als problemes estructurals que pateixen.

Aquesta estratègia es concreta a través dels projectes de cooperació, que constitueix una de les línies de treball del Fons. La presentació, l’anàlisi i l’aprovació d’aquests projectes està regida per unes bases de convocatòria, consensuades i aprovades per l’Assemblea.

Emergències

El Fons Pitiús participa només en emergències que tinguin lloc a països on hi ha un treball previ. S’actua així des de la consciència de la falta de capacitat del Fons per fer front d’una manera efectiva a qualsevol emergència que es pugui donar i assumint que aquest àmbit no entra dins la seva especialitat.

Comptar amb una contrapart al territori permet tenir una informació puntual de les necessitats i un coneixement del territori que contribueix a l’eficàcia i eficiència del projecte que es finança. A més, l’acció ha d’anar dirigida a articular-se amb els habitants del territori i a suplir únicament allò que aquests no poden fer.

Exclusivament en el cas de què es pugui donar una ajuda d’emergència efectiva i que compleixi les característiques abans descrites es participarà en la primera fase de l’emergència. Si no és així i, a través de les seves contraparts, el Fons treballarà en la fase de rehabilitació (reconstrucció).

Convocatòria

El Fons Pitiús obre anualment una convocatòria per a presentar projectes de cooperació per al desenvolupament amb dos línies:

  • Cooperació amb ONG. L’entitat que presenta el projecte ha de tenir seu a Eivissa i/o Formentera i és la responsable del seguiment, responsabilitzant-se de la seva bona execució i gestió.
  • Cooperació directa. L’entitat que presenta el projecte és una entitat d’un dels països d’intervenció prioritària. En aquest cas no hi ha una ONG de les Pitiüses com intermediària.

La valoració dels projectes es fa mitjançant un barem que puntua d’acord amb les bases aprovades i que efectua l’equip tècnic del Fons. És la junta executiva l’encarregada d’aprovar o denegar els projectes sobre la base de la valoració feta