Organigrama

Organigrama 2016-12-15T10:55:41+00:00

Assemblea General de Socis

Està formada per tots els socis del Fons Pitiús. Es reuneix ordinàriament com a mínim una vegada a l’any i es pot reunir extraordinàriament tantes vegades com es consideri oportú.

Entre les funcions principals de l’Assemblea hi ha les de ratificar les altes  i les baixes de nous socis, admetre i donar de baixa els socis col·laboradors, aprovar la memòria, el pressupost i les línies anuals de treball, nomenar els càrrecs de la Junta Executiva i marcar les bases i criteris per a la convocatòria anual de projectes de cooperació al desenvolupament.

Junta Executiva

És l’òrgan estatutari de govern i administració de l’associació. Està formada pel Consell d’Eivissa, el Consell de Formentera, els cinc ajuntaments d’Eivissa, el Govern de les Illes Balears, que ocupa la vicepresidència segona, i tres ONG. Es reuneix com a mínim un cop cada dos mesos.

La Junta Executiva s’ocupa d’aplicar els estatuts i d’executar els acords de l’Assemblea General, de portar la direcció dels comptes, de formalitzar el balanç i formular el pressupost per a proposar-lo a la votació de l’Assemblea i, també, és l’encarregada de seleccionar els projectes de cooperació i de fer-ne el seguiment corresponent.

Equip Tècnic

L’equip tècnic del Fons s’encarrega d’executar els acords presos per l’assemblea de socis i per la junta executiva. Està format per tres persones que s’ocupen de les següents àrees de treball: administració i gerència; projectes; programes i sensibilització.