Famílies en situació socioeconòmica difícil, disminueixen la inseguretat alimentària al sector intermunicipal de Yalagüina, Palacagüina i Totogalpa

Convocatòria: 2016
Import total: 42.308 €
Aportació del Fons: 15.000 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM). Entitat de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals, fundada el 2007. Entre els seus objectius hi ha el de promoure la canalització de recursos humans, tècnics i financers a programes i projectes innovadors en la millora de la qualitat de vida de les comunitats en condicions d'extrema pobresa, mitjançant la implementació de l'enfocament de desenvolupament econòmic local incloent, sustentable i sostenible.

El territori dels tres municipis on s’intervendrà formen part de l’anomenat “corredor seco” i estan sota la influència dels fenomens de “el Niño” i de “la Niña”. Després de 4 anys de sequera, les precipitacions d’aquest any han saturat els sòls. La humitat excessiva ha fet que els conreus s’hagin vist afectats per fongs i bactèries i ha impossibilitat la sembra. Com a conseqüència d’això, les famílies protagonistes del projecte han perdut el 70% dels seus conreus de cereals (dacsa, frijol i sorgo), que són el seu únic mitjà de supervivència.

Amb aquest projecte, es treballarà a 8 comunitats que tenen un major nivell d’afectació, a través del lliurament de paquets alimentaris durant 4 mesos (fins que es pugui recollir la propera sembra). Com a contraprestació, les famílies aportaran voluntàriament jornals de feina a les comunitats. A més, s’enfortirà el paper de les comunitats per millorar la seua capacitat de fer front al canvi climàtic, per mitjà de formació en ús dels sòls, de nous conreus i de gestió de l’aigua.