El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.

A diferència dels Objectius del Mil·lenni, vigents en el període 2000-2015, que interpel·laven a governs estatals i estaven dirigits als països del Sud, els ODS busquen la implicació també de governs locals, d’entitats de la societat civil i de qualsevol persona, alhora que aporten una visió molt més global i interdepenent dels reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper protagonista i pot treballar en la línia que estableixen els ODS.

Des del Fons Pitiús, consideram que els ODS poden ser una ferramenta útil per apoderar-nos, per sentir que formam part d’un moviment a nivell global que ens ha de permetre incidir des de l’àmbit local en la transformació de tot allò que és contrari als Drets Humans i al respecte del medi ambient. Per aquest motiu, estam fent passes per  donar a conèixer  i difondre aquests objectius entre les nostres organitzacions i institucions locals sòcies. Hem iniciat una procés formatiu per reflexionar sobre quin ha de ser el paper del Fons i de tots els seus socis dins del marc de l’Agenda 2030. Ens estam preguntant què estam fent ja en aquesta línia, què podríem fer millor i com podem incloure els ODS en la pràctica diària del Fons i de cada associació o institució sòcia.

De la mateixa manera, dins l’àmbit de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, hem engegat un procés de difusió i anàlisi dels ODS per aplicar-los en l’àmbit educatiu com una potent eina de transformació social i de foment de la consciència de ciutadania global, tant entre el professorat com entre l’alumnat.

I tal com es va aprovar en l’assemblea de socis, s’ha realitzat la gravació de 17 audiovisuals, un per cada objectiu, amb la intenció de mostrar al públic en general, quina feina s’està fent actualment a Eivissa i Formentera al respecte. Aquests audiovisuals es van presentar al públic el dia 30 de setembre de 2018, en un acte celebrat a l’Espai Cultural de Can Ventosa. A continuació es poden trobar tots els videos i conèixer quins són els seus protagonistes.

Durant l’any 2018 s’han realitzat també diverses sessions de formació per donar a conèixer l’Agenda 2030 i els ODS a totes les entitats i institucions que són membres del Fons i reflexionar sobre quin paper poden tenir en la seva aplicació:

  • Formació amb les ONG sòcies.
  • Formació amb els representants institucionals de la Junta Executiva.
  • Formació amb l’equip de govern i personal tècnic de l’Ajuntament d’Eivissa.

Continuant amb la campanya, les activitats que s’han portat a terme en 2019 són les següents:

  • Formació a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (equip de govern i personal tècnic de la institució) sobre l’Agenda 2030 i el paper que pot desenvolupar l’ajuntament en la implementació dels ODS.
  • Formació a les biblioteques de les Pitiüses. S’han realitzat sessions formatives d’introducció a l’Agenda 2030 i als ODS amb el personal tècnic de 6 biblioteques d’Eivissa i Formentera.
  • Trobada amb el Govern de les Illes Balears, els altres fons de les Illes Balears, la CONGDIB i la UIB per posar en comú la feina que s’està realitzant al voltant de l’Agenda 2030, i així poder unificar esforços i millorar els resultats.
  • Emissió dels audiovisuals dels ODS a la TEF. Mitjançant la col·laboració amb Televisió d’Eivissa i Formentera, es van poder emetre tots els audiovisuals amb l’objectiu de donar a conéixer els ODS entre la població pitiüsa.
  • Emissió de cunyes radiofòniques a Ràdio Illa. La col·laboració amb Ràdio Illa va permetre l’emissió de breus cunyes informatives per donar a conèixer els ODS entre la població de Formentera.
  • Formació amb la Societat Arqueològica d’Eivissa. Trobada amb el president de la Societat per parlar de la introducció dels ODS a la seva feina d’investigació i divulgació del patrimoni de les Pitiüses.