2018. ELS ODS com a eina de transformació social

Descripció

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.

A diferència dels Objectius del Mil·lenni, vigents en el període 2000-2015, que interpel·laven a governs estatals i estaven dirigits als països del Sud, els ODS busquen la implicació també de governs locals, d’entitats de la societat civil i de qualsevol persona, alhora que aporten una visió molt més global i interdepenent dels reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper protagonista i pot treballar en la línia que estableixen els ODS.

Des del Fons Pitiús, consideram que els ODS poden ser una ferramenta útil per apoderar-nos, per sentir que formam part d’un moviment a nivell global que ens ha de permetre incidir des de l’àmbit local en la transformació de tot allò que és contrari als Drets Humans i al respecte del medi ambient. Per aquest motiu, estam fent passes per  donar a conèixer  i difondre aquests objectius entre les nostres organitzacions i institucions locals sòcies. Hem iniciat una procés formatiu per reflexionar sobre quin ha de ser el paper del Fons i de tots els seus socis dins del marc de l’Agenda 2030. Ens estam preguntant què estam fent ja en aquesta línia, què podríem fer millor i com podem incloure els ODS en la pràctica diària del Fons i de cada associació o institució sòcia.

De la mateixa manera, dins l’àmbit de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, hem engegat un procés de difusió i anàlisi dels ODS per aplicar-los en l’àmbit educatiu com una potent eina de transformació social i de foment de la consciència de ciutadania global, tant entre el professorat com entre l’alumnat.