El projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica i a la formació professional (tall, costura i patronatge) a un sector de la població adulta de la Vila de Milange i de les regions dels voltants.

Per assolir aquest objectiu es vol implementar, amb la col·laboració dels SDEJT (Serveis Distritals d’Educació Joventut i Tecnologia) del Ministeri d’Educació de Moçambic (MINED), un programa d’Alfabetització i Educació d’Adults (AEA) a 60 centres, amb un abast previst de 1.200 persones adultes. Aquest programa està parcialment finançat pels SDEJT que tenen previst finançar la totalitat dels llibres i al voltant d’un 50% dels subsidis definits pel MINED pels alfabetitzadors.

De manera paral·lela, un programa de tall, costura i patronatge (CCP) amb col·laboració d’ESPANOR (Esperança Para Novo Rebento), amb un abast previst de 40 persones adultes.