Any: 2023
Import total: 134.762 €
Aportació del Fons: 70.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - Doctores con África | Otros proyectos

Millorar l’accés a serveis de VIH/SIDA adaptats i sensibles a les qüestions de gènere, amb especial atenció a la teràpia antiretroviral sostinguda per a adolescents i joves a les ciutats de Beira i Nhamatanda (3r any)

Aquest projecte suposa el 3r i últim any d’un programa més ampli que l’entitat local està desenvolupant a la zona de Beira (projectes aprovats a la convocatòria de 2021 i 2022). Es vol continuar donant resposta als reptes identificats a les zones implicades: escassetat de personal sanitari qualificat, deficients infraestructures sanitàries i escassos coneixements, actituds i pràctiques sobre prevenció i tractament del VIH entre els adolescents i adults joves.

Per aquest motiu, la intervenció continua incloent els 3 components ja aplicats a l’actual intervenció contra el VIH implementada a la província de Sofala:

1) Implicació de funcionaris clínics als centres de salut (un per cada SAAJ) per treballar com a gestors de casos, per tal de garantir l’assessorament, les proves i l’atenció als pacients; l’objectiu és que el  personal tècnic sigui absorbit pel sistema treballant amb les autoritats locals perquè comprenguin la importància i la necessitat d’aquestes figures professionals.

2) Millorar l’atenció i el seguiment dels pacients amb VIH, en particular de les embarassades i les adolescents i dones joves (de 10 a 24 anys).

3) Proporcionar suport psicosocial i de salut mental als pacients amb tractament amb retrovirals.

Aquest tercer any té com a objectiu contribuir a la millora de l’estat de salut dels adolescents i joves adults que viuen a les ciutats de Beira i Nhamatanda i enfortir els serveis de VIH a 6 SAAJs i les seves àrees de captació. S’intervindrà en les dimensions que requereixen millora, segons l’anàlisi realitzada:

1) Educació i informació dels adolescents,

2) Accés i qualitat de l’atenció dels adolescents VIH+, inclosos els serveis de salut mental.

Totes les activitats del projecte es duran a terme en coordinació amb les autoritats sanitàries provincials i de districte. Es millorarà els resultats sanitaris de la població destinatària, en particular de les nenes i les dones joves, i es contribuirà a reduir l’estigma que envolta la seropositivitat, no només entre els adolescents i els seus companys, sinó també entre la comunitat en general que viu a Beira.

S’estima que uns 100.000 adolescents accediran a  serveis preventius a nivell comunitari i de centres sanitaris, reduint així el risc d’infecció pel VIH. Finalment, s’espera que el projecte contribueixi a augmentar en un 10% el compliment de la teràpia antiretroviral entre adolescents i adults joves.