Empoderament de dones i joves amb enfocament de gènere al municipi de Patzún

Convocatòria: 2017
Import total: 50.985 €
Aportació del Fons: 40.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
-

Patzún és un dels tres municipis de Chimaltenango amb un índex més elevat d’analfabetisme, pobresa, desnutrició i violència. També és un dels que té les comunitats més allunyades i una menor presència d’organitzacions al territori.

L’organització Educando Guatemala impulsa des de l’any 2015 processos de formació i educació a les escoles públiques del departament detectant problemàtiques socials en les dones i joves maies com pobresa, discriminació, exclusió i racisme.

Per fer front a aquesta situació el projecte contempla tres intervencions: la primera és l’alfabetització de 80 dones maies de l’àrea rural, així com la formació ciutadana d’aquestes dones per a fomentar la participació i la defensa dels drets humans dels pobles indígenes; la segona és la formació ciutadana per a 90 joves maies, en concret líders de quatre comunitats que treballen als sector agrícola o artesanal o que estudien el nivell bàsic. Es treballarà amb ells l’enfocament de gènere i enfortir el lideratge i la incidència de la joventut en el marc dels seus drets i de les polítiques públiques; finalment, es formaran 80 docents del sector públic rural en cursos semi presencials sobre igualtat i equitat de gènere i drets humans.

Objectius específics

– Desenvolupar processos educatius per a dones i joves cap a la participació incloent i democràtica i en defensa dels seus drets i els dels pobles indígenes.

– Implementar horts ecològics familiars que contribueixin al complement de la dieta alimentària.

– Acompanyar processos formatius a distància dirigits a professorat amb èmfasis en el sector públic.

Activitats

– Reunió amb autoritats educatives del MINEDUC i CONALFA.

– Promoció del procés d’alfabetització.

– Selecció del grup meta per comunitat.

– Compra de material educatiu per a les dones.

– Desenvolupament dels mòduls del procés d’alfabetització.

– Desenvolupament dels tallers sobre participació i drets humans.

– Assessoria, reforçament i avaluació del procés.

– Reunió amb autoritats comunitàries, pares i mares de família per informar de la implementació del procés d’empoderament juvenil a cada comunitat.

– Desenvolupament dels tallers per als tres grups de joves seleccionats.

– Reunió amb els grups de dones per a la implementació dels horts.