Convocatòria: 2015
Import total: 67.635 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals

Els municipis on es vol fer la intervenció, que són La Libertad – Huizúcar, Santa Tecla i La Libertad, enfronten un dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament que repercuteix especialment en els menors i les dones, generant malalties que poden causar fins i tot la mort. Aquesta carència, a més, exerceix un impacte negatiu sobre la productivitat i la salut, ja que es dedica un percentatge significatiu de temps productiu en la recollida de l’aigua.
Amb el suport de la municipalitat i d’ACUA a la comunitat de Amaquilco es va perforar un pou amb capacitat per abastir les 90 famílies que hi viuen. Ara es vol aconseguir la construcció i funcionament d’un sistema d’abastiment comunitari. Aquestes famílies aportaran mà d’obra per a la construcció del sistema i trasllat de materials i subministrament. Per al correcte funcionament del sistema, es conformarà el Comitè comunitari d’administració de l’aigua amb la participació del 50% de dones en els llocs de decisió.
El projecte també treballarà per enfortir les capacitats de gestió administrativa i incidència de la Associació d’abastiment d’aigua potable i sanejament (ASAPS) per diferents raons: mantenir actualitzats els controls administratius i legals; participació de les dones en càrrecs de presa de decisió de les juntes directives dels sistemes d’aigua; que les famílies sòcies d’ASAPS coneguin i exigeixin el compliment del dret humà a l’aigua.