Política de privacitat

Política de privacitat 2018-04-04T07:52:56+00:00

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002 DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC.

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI–CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOM / DENOMINCIÓ SOCIALFONS PITIÚS DE COOPERACIÓ
CIFG57008559
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIALAssociació
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONALc. ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 19 BAJOS
07800 EIVISSA (ILLES BALEARS)
TELÈFON971390298
DIRECCIÓ DE CORREU ELECTRÒNICfpitius@pangea.org
DIRECCIÓ WEBwww.fonspitius.org
DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
MERCANTIL / REGISTRE PÚBLIC
Núm. registre associacions: 3.941

II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), l’informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ, degudament notificats en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l’esmentada LOPD i en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI–CE), l’informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d’enviar–li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL•LICITADES

L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades comportaria la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense intervenir el seu consentiment, respondrà personalment davant FONS PITIUS DE COOOPERACIÓ, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el supòsit que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual a tot moment.

5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar–les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

7. RESPONSBLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ, amb adreça a efectes de notificacions a c. ARXIDUC LLUÍS SALVADOR, 19 BAIXOS, 07800 EIVISSA (ILLES BALEARS).