OBJECTIUS

– Reflexionar sobre els lligams entre la degradació ambiental, la pobresa i un model de consum irresponsable
– Prendre consciència del grau de responsabilitat que tenim cadascun de nosaltres en la sobreexplotació dels recursos
– Fomentar una valoració crítica envers el nostre propi consum i generar interès per models alternatius respectuosos amb el medi i amb els drets de les persones

CONTINGUTS

· CONCEPTES:
– L’ordre econòmic actual com a causa de pobresa i deteriorament ambiental
– Vincles entre el consumisme, la pobresa i la degradació ambiental
– Observació de les diferències en el grau d’explotació dels recursos naturals del planeta
– Pautes i elements necessaris per a exercir un consum responsable: distinció entre desig i necessitat

· PROCEDIMENTS:
– Intercanvi d’opinions, idees, enfocaments, a través de debats amb el grup-classe
– Anàlisi de la informació obtenguda a partir de fotografies, imatges, productes de consum habitual,…

· ACTITUDS:
– Foment de la participació en favor d’un consum responsable, individual i col·lectiu, i de totes aquelles iniciatives encaminades a reduir la desigualtat entre les persones i la degradació ambiental

METODOLOGIA

En les dos primeres sessions, a través de la presentació del contingut d’una compra, s’analitzarà d’on provenen i en quines condicions ambientals i laborals s’han fabricat diversos productes de consum habitual dels infants. L’alumnat també haurà d’analitzar fotografies per reflexionar sobre com s’estableixen les relacions comercials actuals, que enriqueixen una minoria i empobreixen la població i l’entorn natural de la major part del món. A la part final de la segona sessió, buscarem alternatives de consum que siguin sostenibles i responsables, amb la participació de tot el grup-classe.
Finalment, a la tercera sessió, que es farà cap al tercer trimestre, l’alumnat haurà de fer una presentació de tota la feina que s’hagi fet al voltant del consum responsable al llarg del curs i una anàlisi dels canvis que s’hagin introduït en el consum quotidià (a casa, a l’escola,…). També permetrà aclarir els dubtes que hagin sorgit. Per facilitar aquesta feina de continuïtat, es lliurarà un llistat de recursos al tutor/a de cada grup quan es realitzin les primeres sessions.