Socis

Socis 2016-12-15T10:55:41+00:00

Qui pot ser soci del Fons?

Poden ser socis del Fons Pitiús de Cooperació les següents entitats i institucions: Consell Insular, Ajuntaments, Govern de les Illes Balears i Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) que comparteixin els objectius de l’associació i facin l’aportació al Fons de manera anual. La seva admissió correspon a la Junta Executiva amb la posterior ratificació de l’Assemblea.

Cada soci, exceptuant les ong, aporta al Fons el percentatge que acordi la seva institució. Aquesta quota ha de tendir al 0,7% dels propis pressupostos com a punt de referència a assolir.

Què s’ha de fer per ser soci del Fons?

La petició d’admissió com a soci ha de ser formulada per l’òrgan competent de cada entitat candidata. A la petició, hi ha de constar el nom de la persona que en tendrà la representació (el/la president/a o, en cas d’impossibilitat, un delegat seu), així com l’expressa acceptació dels estatuts de l’associació.

Quins drets tenen els socis del Fons?

–  Tenir veu i vot en les reunions de l’Assemblea General
–  Elegir i ser elegit per ocupar càrrecs en la Junta Executiva
– Participar en la vida de l’associació
– Sol·licitar i rebre informació respecte de tots els afers del Fons
– Presentar sol·licituds, reclamacions i queixes a la Junta Executiva

Socis col·laboradors

Poden ser socis col·laboradors i participar en la tasca que desenvolupa el Fons, totes aquelles persones jurídiques, públiques o privades, que comparteixin els objectius del Fons i que aportin el seu ajut a l’associació.
La Junta Executiva és l’encarregada de donar entrada als socis col·laboradors, per un període de pertinença d’un any, que pot ampliar-se si es mantenen les mateixes condicions en anys successius.

Els socis col·laboradors que ho desitgin tenen l’oportunitat de participar en l’Assemblea on hi tenen veu, però no vot.