UNA ALTRA GLOBALITZACIÓ ÉS POSSIBLE

Descripció

OBJECTIUS
 • Conèixer el significat de conceptes bàsics relacionats amb la globalització
 • Distingir entre aspectes positius i negatius de la globalització
 • Plantejar alternatives a la globalització neoliberal
CONTINGUTS
 • Conceptuals:
 • Definició i característiques de la globalització
 • Conseqüències de la globalització neoliberal
 • Alternatives per superar els desequilibris
 • Procedimentals:
 • Extracció d’informació a partir d’exemples quotidians.
 • Comunicació d’impressions i idees
 • Debat sobre esdeveniments quotidians i extracció de conclusions
 • Actitudinals:
 • Capacitat per a la crítica i l’acció
 • Curiositat per a conèixer la realitat que ens envolta
 METODOLOGIA

S’analitzaran diversos exemples per ajudar a entendre el concepte de globalització i per  distingir entre aspectes positius i negatius de la mateixa. A partir del debat i la interrelació s’extrauran conclusions sobre la globalització i es buscaran actituds alternatives que puguin compensar els desequilibris que aquesta provoca. Es passaran fragments de documentals per exemplificar els temes que es tracten.

DESTINAT  A

Alumnat de segon cicle de secundària.

DURADA

Una sessió d’1 hora.