OBJECTIUS

– Treballar els conceptes de pau, guerra, conflicte i resolució no-violenta de conflictes
– Mostrar el conflicte com un element connatural a l’ésser humà i presentar el diàleg i la no-violència com les eines adequades per a resoldre’l

CONTINGUTS

CONCEPTES:
– Conflicte, violència, guerra, pau positiva i pau negativa
– Comprensió del concepte de no-violència com a lluita pacífica, però activa i compromesa

PROCEDIMENTS:
– Reflexió sobre la pau i la resolució de conflictes a través de dibuixos, imatges i dinàmiques
– Reflexió sobre diversos conflictes pròxims a l’alumnat i les diverses maneres de resoldre’ls.

ACTITUDS:
– Foment del respecte per les altres persones i pels punts de vista diferents al propi
– Foment de la solidaritat, de la capacitat de compartir, del diàleg
– Foment de la confiança en la no-violència com a mitjà més eficaç per a la resolució de conflictes.

METODOLOGIA

En la primera sessió, es treballaran les definicions de conflicte, pau positiva i negativa, guerra i violència a través d’exemples i de dibuixos que els infants hauran d’analitzar. A continuació, es realitzarà una activitat en què l’alumnat experimentarà què se sent quan hi ha un conflicte i haurà de posar en pràctica fórmules no-violentes que permetin solucionar -lo. La primera sessió acaba amb la recerca de propostes d’acció per a construir la pau en la nostra vida diària (família, escola, amistats…).
La segona sessió tendrà lloc cap al tercer trimestre. L’alumnat haurà de fer una presentació de tota la feina que s’hagi fet al voltant d’aquesta temàtica durant el curs i una anàlisi dels canvis que s’hagin introduït en la forma d’afrontar els conflictes. També permetrà aclarir els dubtes que hagin sorgit. Per facilitar aquesta feina de continuïtat, es lliurarà un llistat de recursos al tutor/a de cada grup quan es realitzi la primera sessió.