OBJECTIUS

– Explicar quins són els drets de la dona
– Mostrar situacions en què aquests drets no són respectats
– Posar de manifest situacions discriminatòries que pateixen les dones al nostre entorn immediat
– Fomentar canvis d’actitud en favor del respecte dels drets de les dones i de la igualtat de gènere

CONTINGUTS

• CONCEPTES:
– Drets humans, drets de les dones
– Vulneracions drets humans de les dones
– Igualtat de gènere, discriminació, estereotip

• PROCEDIMENTS:
– Intercanvi d’opinions, idees, enfocaments, a través de debats amb el grup-classe
– Anàlisi de la informació obtenguda a partir de fotografies, contes, imatges…

• ACTITUDS:

– Foment d’una consciència crítica sobre la desigualtat entre dones i homes
– Foment d’actituds en favor de la justícia i la igualtat de gènere
– Foment de la tolerància, la solidaritat i el respecte

METODOLOGIA

A la primera sessió, es mostraran quins són els drets humans de les dones i, amb imatges i contes, tres de les problemàtiques principals que afronten les dones en el món: càrrega de treball, dificultats d’accés a l’educació i manca de llibertat per escollir el seu camí en la vida. A la segona sessió, es reflexionarà sobre els estereotips de gènere que es transmeten des de la infància.