Important:

– Es pot sol·licitar a partir del 2n trimestre del curs.

– Aquesta activitat només es pot sol·licitar com a complement d’un treball de més abast que es vulgui fer al centre sobre aquesta temàtica.

– El taller té caràcter introductori, perquè després es continuï treballant a l’aula.

OBJECTIU
Identificar els estereotips de gènere i la forma com contribueixen a la desigualtat i la discriminació.

CONTINGUTS
Conceptuals:
• Diferència entre sexe i gènere.
• Estereotip, prejudici, discriminació.

Procedimentals:
Debat al voltant d’imatges i textos, així com de dades sobre la situació de la dona al món.

Actitudinals:
• Capacitat per a l’autocrítica.
• Foment de l’autoestima.
• Reivindicació dels propis drets

METODOLOGIA
A partir de preguntes relacionades amb la igualtat entre homes i dones, es fa un petit exercici per aclarir les diferències entre sexe i gènere. Després, es fa una anàlisi d’imatges i textos en diferents àmbits (publicitat, llibres de text, vocabulari, frases fetes, …) i la forma com contribueixen a assignar qualitats i rols a homes i dones, així com la desigualtat. Finalment, es prova aquesta desigualtat amb dades sobre la situació de la dona al món.