Any: 2016
Import total: 77.004 €
Aportació del Fons: 20.256 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia)

Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació primària de la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao durant l’any 2017. Per assolir aquest objectiu es mantindrà en funcionament l’escola Comunitària Dignidade de Marcaçao, que imparteix 1r. i 2n. grau d’educació primària. A la regió no existeix cap altra escola o recurs per a l’educació bàsica.

A l’escola de primària participa activament la Direcció Distrital d’Educació, amb una implicació que ha anat augmentant des de la inauguració de l’escola al 2004.

Està previst que el Ministeri d’Educació a través de les Direccions Distritals financiï gairebé el 86% dels salaris dels docents i la major part dels llibres i manuals.