Millorant les nostres pràctiques en salut, cura del medi ambient i la governabilitat per al desenvolupament local (La Libertad – Chepén – Pueblo Nuevo)

Convocatòria: 2012
Import total: 99.425 €
Aportació del Fons: 53.601 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
- Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

El projecte s’orienta a ensenyar pràctiques familiars que serveixin per a millorar l’entorn familiar i comunitari, disminuint les condicions de risc, la contaminació de les fonts d’aigua dolça, malalties transmissibles, posant especial èmfasi en els infants i dones en condicions de vulnerabilitat social, ja que aquests grups són els més afectats.
Als espais comunals es desenvoluparan accions educatives per al desenvolupament d’habilitats entre les mares gestants i per a la cura dels fills i filles menors de 5 anys, evitant així els episodis de malaltia i la desnutrició.
Per millorar les condicions mediambientals, paral•lelament es treballarà amb les institucions educatives de les comunitats rurals on s’implementa el projecte.