Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec (Madriz)

Convocatòria: 2017
Import total: 69.870 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM). Entitat de coordinació i de representació conjunta de sis governs municipals, fundada el 2007. Entre els seus objectius hi ha el de promoure la canalització de recursos humans, tècnics i financers a programes i projectes innovadors en la millora de la qualitat de vida de les comunitats en condicions d'extrema pobresa, mitjançant la implementació de l'enfocament de desenvolupament econòmic local incloent, sustentable i sostenible.

El problema de l’accés a l’aigua a les dues comunitats d’intervenció presenta problemes similars. Hi un total de 1.207 persones vivint a El Mogote i Moropoto. A aquests comunitats el sistema d’abastiment és mitjançant mini aqüeductes de gravetat però les infraestructures tenen molts d’anys i dónen un servei molt deficient. Del total de les cases existents, el 47% presenta un abastiment regular, el 31% deficient i el 22% restant totalment deficient. La població recorre a quatre pous privats que estan en forats de roca amb un promig de profunditat de 20 a 25 metres. L’abastiment és de 8 litres per família al dia.

El projecte pretén rehabilitar els dos sistemes comunitaris existents d’abastiment d’aigua (SAC) amb dos línies d’intervenció:

– Inversió en infraestructura i equipaments que permetin rehabilitar la infraestructura dels dos SAC, assegurant la millora de la cobertura del servei d’aigua per a consum humà de la població protagonista.

– Formació mitjançant tallers de capacitació que dotaran als protagonistes dels coneixements i de les eines necessàries per a tenir cura de la pròpia salut així com de fer una gestió mediambientalment responsable.

Objectiu específic

Propiciar millors condicions de salut a 239 fa mílies que habiten a dos comunitats rurals mitjançant la millora en l’accés a l’aigua potable.

Activitats

– Realitzar dos estudis de viabilitat.

– Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.

– Legalitzar els terrenys.

– Rehabilitar les infraestructures i construir les obres de connexió.

– Reactivar i capacitar els Comitès d’Aigua Potable així com a les famílies protagonistes mitjançant 4 tallers.

– Realitzar 10 xerrades educatives.

– Reforestar l’entorn de les fonts d’aigua amb 1.000 plantes cadascuna.

– Supervisar i coordinar l’execució del projecte.