Any: 2021
Import total: 48.960 €
Aportació del Fons: 26.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

Millora de la disponibilitat d’aigua salubre al municipi de Palacagüina

L’accés i disponibilitat d’aigua al municipi de Palacagüina és crític per situar-se dins el “corredor sec” del departament de Madriz. Així, es donen diverses problemàtiques com a conseqüència de la vulnerabilitat ambiental: efectes nocius de les aigües residuals sobre les bosses d’aigua, insuficient accessibilitat, contaminació de l’aigua de les fonts, degradació dels sòls, desforestació i una combinació de malalties relacionades amb totes aquestes problemàtiques.

En el monitoreig fet per la Unitat Municipal d’Aigua i Sanejament durant el període d’abril a agost de 2020, es va veure que, de 17 fonts d’abastiment d’aigua per a consum humà analitzades, el 52,94% col·lapsaren o presentaren caudals reduïts al seu nivell mínim com a conseqüència directa del canvi climàtic.

Per tot això, la demanda de la població en el sector de l’aigua i el sanejament  és constant i la municipalitat  ho té com una prioritat entre les seves inversions.

El diagnòstic realitzat a la comunitat de Santa Rita mostra que les dos principals fonts estan ubicades a distàncies promig de 800 m de l’habitatge més proper i a 1.200 del més allunyat. En estiu aquesta comunitat té un abastiment molt inferior al que recomana l’OMS de promig, que són 100 litres per persona i dia. A més, l’aigua no és potable i l’han de clorar o bullir. Igualment, es donen casos d’infeccions per diarrea aguda, parasitosis, psoriasis, principalment en menors de 12 anys i en persones majors.

El projecte planteja construir un Miniaqüeducte per bombeig elèctric (MABE). La font hídrica està identificada així com l’estimació del seu cabdal. No obstant, aquesta informació es vol corroborar. Al voltant de la font es construirà una caseta de control, que connectarà a través de 928 metres amb el tanc d’emmagatzement de 15 m3 que també es construirà. Aquests sistema d’abastiment d’aigua comunitari (SAC) està equipat amb un clorador artesanal ubicat al tanc. Després es construirà la xarxa de distribució que tindrà una longitud de 2.703 m. per a abastir el 100% dels habitatges de la comunitat (16 habitatges i 3 espais públics). Es vol assegurar la sostenibilitat econòmica del SAC amb la instal·lació de micro medidors  a cadascuna de les connexions.