Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá

Convocatòria: 2012
Import total: 53.457 €
Aportació del Fons: 36.338 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral. Associació no lucrativa constituïda el 1986, l'objectiu de la qual és fomentar el desenvolupament integral de les comunitats rurals de Guatemala.

Aquest projecte té tres vessants:
– Curs de formació política que consistirà en formar 120 dones en temes relacionats amb l’autoestima, drets de la dona, participació ciutadana, desenvolupament de la comunitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
– Implementació del programa d’alfabetització que pretén millorar el nivell educatiu de les dones i elevar la seva autoestima perquè es considerin capaces d’assumir càrrecs i llocs de decisió a les seves comunitats.
– Implementació de 120 horts familiars. A cadascuna de les dones se’ls donaran llavors i eines agrícoles perquè puguin fer un hort. Els productes que n’obtenguin seran, d’una banda, per al consum familiar i de l’altra, per vendre al mercat local, obtenint alguns ingressos per poder comprar més llavors i donar continuïtat als seus horts. Així mateix, se les capacitarà perquè puguin elaborar abonament i insecticida orgànic.