Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Sololá, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango i Guatemala)

Convocatòria: 2016
Import total: 35.700 €
Aportació del Fons: 28.500 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Servicios Ecuménicos de Formación en Centro América. Organització civil sense ànim de lucre, que respon als interessos de la població empobrida i les seves lluites per la transformació social, des de la seva fundació el 1997. Un dels seus objectius és enfortir els processos educatius amb joves, docents i pares, amb una perspectiva democràtica i participativa

Aquest projecte és la continuïtat del presentat en la convocatòria de 2015. Vol contribuir a enfortir el dret humà a l’educació a través de l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels mestres de 6 departaments de Guatemala, així com de tècnics en educació formal i no formal, i del personal de les organitzacions socials que compleixen una funció educativa des de diferents àmbits.

El número de docents beneficiaris d’aquest segon any es preveu en un total de 480. Durant un any, es realitzaran 12 cursos semipresencials (6 per semestre), d’una durada de 60 hores lectives més tres sessions presencials. Una vegada acabada la formació teòrica, s’haurà de realitzar una aplicació didàctica.

En aquests cursos es tractaran temes transversals del Currículum Bàsic nacional: pràctiques democràtiques a les escoles, educació en Drets Humans, habilitats socials, igualtat i equitat de gènere, respecte al medi ambient, escola inclusiva…

Les sessions presencials les desenvoluparan especialistes locals de Guatemala. La formació a distància es podrà realitzar a través de la plataforma Moodle i serà impartida per docents de les Illes Balears, que no rebran cap tipus de retribució econòmica.

Els cursos compten amb la homologació de la Universitat Pública USAC (Universitat de San Carlos de Guatemala).