Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua afiliades a ASAPS a la Cordillera de El Bálsamo

Convocatòria: 2016
Import total: 64.980 €
Aportació del Fons: 50.591 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. Constituïda el 2005 però inscrita al registre d'Associacions i Fundacions sense ànim de lucre del Salvador en 2006. Els objectius de l'entitat són, entre altres, enfortir el teixit social per a la reivindicació dels drets humans i d'una vida digna, potenciar capacitats territorials per a la reivindicació del dret humà a l'aigua i enfortir la base organitzativa i productiva de les famílies rurals.

El projecte pretén garantir el dret a la seguretat física i psicològica de les dones defensores del dret humà a l’aigua, integrants de 15 sistemes comunitaris d’abastiment d’aigua, agrupats en l’estructura de segon nivell ASAPS (Associació de Sistemes Autònoms d’Aigua Potable i Sanejament), ubicats als municipis del Puerto de La Libertad, Santa Tecla i Huizúcar. Es portarà a terme a través d’un diagnòstic dels riscs i amenaces, l’elaboració de protocols de seguretat, capacitacions i implementacions per millorar la protecció personal i col·lectiva dels sistemes comunitaris d’aigua i les defensores. Amb el suport dels titulars d’obligacions i els titulars de responsabilitats s’establiran mecanismes de coordinació i seguiment amb entitats públiques. Tot això per a  l’aplicació de mesures cautelars i provisionals en situacions de risc i garantir el dret a la participació als espais de presa de decisions per part de les dones i les defensores, així com per  incidir en l’elaboració d’un marc regulatori que les empari.